Strategisk plan

Skolens elever presterer godt, og skolen har høye ambisjoner på vegne av elevene. Flere av tiltakene i skolens strategiske plan har langsiktige mål, og er derfor videreført fra tidligere periode.

Skolens visjon er "med blikk for alle". Dette innebærer aktivt arbeid med å treffe enkelteleven der han/hun er. Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Forskning viser at elever som trives på skolen har det beste utgangspunktet for læring. Som grunnskole med ti klassetrinn arbeider skolen aktivt med å gi elevene det beste utgangspunktet vi kan for at samtlige skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Flere av skolens satsingsområder videreføres fra tidligere år. Norsk intensivt språkkurs (NISK) tilbys til flerspråklige elever på barnetrinnet. Skolens aktivitetsskole (AKS) tilbyr læringsstøttende aktiviteter for sine elever i sammenheng med skolens fag, mål og tema. Nytt av året er tilbudene om læringskarusell og kulturkarusell i AKS.

Skolen er opptatt av at flinke elever skal få nok utfordringer. Disse elevene kan hospitere på høyere klassetrinn i enkeltfag. Elever på ungdomstrinnet får tilbud om talentsatsing, forsering og eksamenstrening i samarbeid med Bjerke VGS.

Høsten 2018 starter skolen opp en stor satsing på iPad. Alle elever og lærere ved skolen læres opp eksternt og internt i pedagogisk bruk av iPad. Vårt ønske er å aktivt bruke iPaden som læringsbrett i vår undervisning, og som verktøy i vårt arbeid med tilpasset opplæring og tilbakemeldingskultur.