Strategisk plan

Skolens elever presterer godt, og skolen har høye ambisjoner på vegne av elevene. Flere av tiltakene i skolens strategiske plan har langsiktige mål, og er derfor videreført fra tidligere periode.

Skolens visjon er "med blikk for alle". Dette innebærer aktivt arbeid med å treffe enkelteleven der han/hun er. Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Forskning viser at elever som trives på skolen har det beste utgangspunktet for læring. Som grunnskole med ti klassetrinn arbeider skolen aktivt med å gi elevene det beste utgangspunktet vi kan for at samtlige skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Flere av skolens satsingsområder videreføres fra tidligere år. Norsk intensivt språkkurs (NISK) tilbys til flerspråklige elever på barnetrinnet. Skolens aktivitetsskole (AKS) tilbyr læringsstøttende aktiviteter for sine elever i sammenheng med skolens fag, mål og tema. 

Skolen er opptatt av at alle elever skal få nok utfordringer. Elever kan hospitere på høyere klassetrinn i enkeltfag for å møte slike utfordringer. Elever på ungdomstrinnet får tilbud om talentsatsing, forsering og eksamenstrening i samarbeid med Bjerke VGS.

Høsten 2018 startet skolen opp en stor satsing på læringsbrett og vi er blitt aktivt brukere av læringsbrett i vår undervisning, og som verktøy i vårt arbeid med tilpasset opplæring og tilbakemeldingskultur.