Hovedseksjon

Strategisk plan

Skolens elever har over tid prestert svært godt, og skolen har høye ambisjoner på vegne av elevene. Vi ser at skoleåret 2020 -2021 har gitt noe svakere resultater enn forventet, men ser at kompetansehevingen hjelper elevene fremover.

Flere av tiltakene i skolens strategiske plan har langsiktige mål, og er derfor videreført fra tidligere periode.

Skolens visjon er "med blikk for alle". Dette innebærer aktivt arbeid med å treffe enkelteleven der han/hun er. Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Forskning viser at elever som trives på skolen har det beste utgangspunktet for læring. Vi fortsetter kompetansehevingen knyttet til et inkluderende læringsmiljø og et didaktisk fellesskap for alle.

Som grunnskole med ti klassetrinn arbeider skolen aktivt med å gi elevene det beste utgangspunktet vi kan for at samtlige skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Flere av skolens satsingsområder videreføres fra tidligere år. Skolens aktivitetsskole (AKS) tilbyr læringsstøttende aktiviteter for sine elever i sammenheng med skolens mål og fag.

Skolen er opptatt av at alle elever skal få nok utfordringer. Elever kan hospitere på høyere klassetrinn i enkeltfag for å møte slike utfordringer. Elever på ungdomstrinnet får tilbud om forsering og eksamenstrening i samarbeid med Bjerke VGS.

Vi er aktive brukere av læringsbrett i vår undervisning, og som verktøy i vårt arbeid med tilpasset opplæring og tilbakemeldingskultur.

 

Strategisk plan 2022