Elevrådet

Elevråd er hjemlet i opplæringslovas § 11-2 Elevråd ved grunnskoler. På Årvoll skole har vi to elevråd som jobber parallelt. Ett for 2. – 7. klasse (barnetrinnet) og ett for 8. – 10. klasse (ungdomstrinnet). Kontaktlærer og veileder for barnetrinnet er Frøydis Bjørnsmoen Følling, og Torunn Silva er for ungdomstrinnet.

 

Elevrådene består av to representanter fra hver klasse som velges ved hemmelig valg. Leder velges blant elevene i rådet, og elevrådet har møter en gang i måneden.

 

Rektor eller assisterende rektor er til stede på de aller fleste møter for å informere elevene om aktuelle saker, og for å få innspill fra elevene.

 

En viktig sak for elevrådet er kampen mot mobbing. Elevrådet ønsker å være gode eksempler. De behandler medelever med respekt, og melder fra til voksne når de oppdager elever som ikke har det bra. De jobber også med å bedre skolens psykososiale miljø ved blant annet å arrangere nyttårsball, talentkonkurranse, "Temadagkonkurranse", fotballturnering og ulike aktiviteter. De har engasjert seg i flere saker elevene er opptatt av, og har oppnådd mye både faglig, sosialt og praktisk. De har blant annet gjennomført operasjon dagsverk (OD) på 10. trinn, fått ulikt utstyr til blant annet skolegården, vanndispensere til hvert trinn på ungdomstrinnet. Elevene kommer og med forskjellige tilbakemeldinger til skolen om blant annet praksisen ved skolen som tas på alvor.