Lesing og skriving

Lesing

Den grunnleggende ferdigheten lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene må inneha for å lykkes med sitt utdanningsløp. Er man en god leser kan man tilegne seg kunnksap. Dermed er lesing et område med kontinuerlig fokus i skolen.

 

Årvoll skole har de siste årene jobbet mye med lesing og ulike lesestrategier, blant annet med fagpersoner fra ILS (Institutt for lærerutdanning) ved Universitetet i Oslo. Lærerne har fokus på ulike strategier (måter å lese på) når man leser på skolen, og vi har hentet mye inspirasjon fra blant annet Kåre Kverndokkens bok "101 måter å lese leseleksa på".

 

TIEY

"Tidlig innsats, early years" er en pedagogisk metode for småskoletrinnet. Modellen er opprinnelig fra New Zealand, og har vist seg å gi svært gode resultater for elevenes læring. TIEY skal sikre tilpasset opplæring, ivareta grunnleggende ferdigheter og sikre veiledning for hver enkelt elev i lese- og skriveutviklingen. Årvoll skole har TIEY på 1. - 4. trinn.

 

TIEY er basert på fire «byggesteiner»:

  • Stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserom.
  • Tilrettelegging og tett oppfølging av elever som ikke har oppnådd forventet leseutvikling.
  • Foreldredeltakelse.
  • Kontinuerlig faglig oppdatering av lærere.

 

Skriving

Den grunnleggende ferdigheten skriving er og sentral i arbeidet med læring. Tekstproduksjon er elevene i gang med fra 1. klasse, og er et kontinuerlig arbeid helt frem til elevene forlater Årvoll skole i 10. klasse.

 

Høsten 2015 deltok Årvoll i et prosjekt med tema skriving som grunnleggende ferdighet. Prosjektet drives av ressurspersoner fra ILS ved UiO, og er en del av regjeringens satsing "Ungdomstrinn i utvikling" med bakgrunn i "Stortingsmeldingen
om ungdomstrinnet" (Meld. St. 22 (2010 – 2011)).