Permisjonsreglement

Permisjonsbestemmelsen i opplæringsloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på.

Permisjon eleven har krav på

Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager.

Det er regulert i § 2-11 andre ledd:
(...)"Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett
til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår
for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje
med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."(...)

Permisjon eleven ikke har krav på

For elever som ikke er omfattet av opplæringsloven § 2-11 andre ledd, gjelder kun første ledd der det slås fast at: (...)"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."(...)

Permisjonens varighet

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to -2- uker (10 skoledager), er ufravikelig. Verken rektor, Utdanningsadministrasjonen eller fylkesmannen kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker.