Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Permisjonsbestemmelsen i opplæringsloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på.

Permisjon eleven har krav på:

Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager.

Det er regulert i § 2-11 andre ledd:
(...)"Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett
til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår
for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje
med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."(...)

Permisjon eleven ikke har krav på:

For elever som ikke er omfattet av opplæringsloven § 2-11 andre ledd, gjelder kun første ledd der det slås fast at: (...)"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."(...)

Permisjonens varighet:

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker (10 skoledager) er ufravikelig. Verken rektor, Utdanningsetaten eller fylkesmannen kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn 2 uker.

Slik søker du permisjon (Oslo kommunes nettsider)