Hovedseksjon

Forsert løp

Nasjonale føringer

Kunnskapsdepartementet legger følgende til grunn for ordningen:

  • Tilbud til elever på ungdomstrinnet om å ta fag fra videregående opplæring gjelder fag med gjennomgående læreplaner og må utvikles og gjennomføres i et samarbeid mellom den aktuelle ungdomsskolen/skoleeieren og en videregående skole/skoleeier.
  • Tilbud om å ta fag fra videregående opplæring kan gis til elever som har tilstrekkelig kompetanse til å delta i opplæring på videregående nivå. Denne vurderingen gjøres i samarbeid mellom elev, foresatte, faglærer og skolens rektor.
  • Elever som tar fag fra videregående opplæring skal normalt få fritak fra gjenstående timer i det tilsvarende grunnskolefaget. Dette er ikke til hinder for at en elev etter avtale med skolen og når det er praktisk mulig kan følge undervisningen i vedkommende grunnskolefag samtidig som eleven tar fag fra videregående opplæring.

 

Kommunale føringer

  • Forsering er en del av talentutviklingsstrategien i Osloskolen og er ment for elever som trenger særlige utfordringer. Elever på barnetrinnet som utviser utpreget gode ferdigheter i enkelte fag, gis også adgang til å avslutte et grunnskolefag, jf. § 2-1, 4. ledd i opplæringsloven.
  • Den ordningen som UDA her viderefører, gir elever mulighet til videre forsering når de begynner på videregående opplæring, både ved muligheten til å ta fag som normalt ligger på Vg2 og Vg3, og ved å følge undervisning på Universitetet i Oslo mens de går på Vg3.
  • Ungdomsskolen eleven tilhører må sørge for nødvendig læremidler herunder PC.