Søknad om skolebytte

Forskjellige skoleelementer

Fastsettelse av nærskoletilhørighet

 • På barnetrinnet er det elevens bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven blir plassert på. Nærskoletilhørighet på ungdomstrinnet blir fastsatt på grunnlag av nærskoletilhørighet på barnetrinnet.
 • Hvis barnet har gått på en annen skole enn nærskolen på barnetrinnet, vil barnet likevel bli plassert på ungdomsskole basert på bosted. Skolebytte på barnetrinnet gir ikke automatisk rett til å følge klassen ved overgang til ny ungdomsskole.
 • Hvis man flytter ut av skolens inntaksområde, mister man plassen på skolen. Barnet vil bli tildelt plass med utgangspunkt i ny adresse. Dersom skolen i inntaksområdet dere flytter til ikke har plass, vil eleven få plass på nærmeste skole med ledig kapasitet.
 • Hvis du ønsker at barnet ditt skal fortsette på skolen etter flytting, må du søke om å få beholde plassen på skolen.

Vi ønsker plass på en annen skole enn nærskolen.

Vi skal ikke flytte, men ønsker plass på en annen skole enn den vi tilhører.

For å søke om skolebytte, må dere fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet under.

 Søk om skolebytte (logg inn)

 • Hovedinntak av skolebyttesøkere før 1. og 8. klasse gjennomføres i perioden 1. april- 22. april, og dere må søke innen 17. mars for å være med i hovedinntaket. Etter hovedinntaket tildeles gjenværende plasser innflyttere og nye søkere løpende.
 • Elever som har vedtak om skolebytte ved en barneskole, må også søke seg inn på ungdomsskolen dersom de ønsker å fortsette på ungdomsskolen som mottar elever fra elevens barneskole. Hvis ikke du gjør dette, vil eleven få vedtak om nærskole fra den ungdomsskolen eleven egentlig hører til.

Usikker på hvilken barneskole dere tilhører?

Finn ut hvilken barneskole dere tilhører (skolekrets).

Se hvilken ungdomsskole de ulike elevene skal gå på.

Vi har flyttet/skal flytte til et annet inntaksområde, men vil beholde plassen på den gamle skolen.

 

Dersom dere flytter til et nytt inntaksområde mister eleven nærskoleretten på den gamle skolen, og vil få nytt nærskolevedtak fra den skolen dere tilhører i henhold til inntaksområdene. Dette betyr at eleven mister plassen på skolen eleven gikk på før dere flyttet, men dere kan søke om å fortsette på samme skole. Hvis dere får avslag, eller ikke søker innen rimelig tid, mister dere plassen ved den gamle skolen.

Når, eller noe før, dere flytter må dere melde flytting til skolen der eleven går og til skolen som dere flytter til. I skjemaet kan dere også søke om å beholde plassen på skolen eleven går på nå, hvis dere ønsker det. 

Bruk dette skjemaet til å melde flytting (logg inn) 

Slik rangeres søknadene


Hvis det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter disse kriteriene:

 • avstand til skolen fra elevens bosted
 • eleven har søsken ved skolen
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 • sosiale og/eller medisinske forhold
 • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen
 • det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende

Klage


Send klagen til skolen du ønsker å bytte til innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på avslaget sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens vedtak.

Viktige regler om skoletilhørighet (PDF 0,1MB)