Vurdering og tilbakemelding

I barneskolen får elevene muntlig og skriftlig vurdering uten karakter. I ungdomsskolen får eleven i tillegg vurdering med karakter.

Vurdering deles inn i to hovedkategorier:

  • Underveisvurdering
  • Sluttvurdering (standpunktkarakter).

Sluttvurdering får elevene på ungdomsskolen når de avslutter et fag. På Årvoll får elevene på 9. trinn sluttvurdering i musikk og mat og helse til sommeren. I de andre fagene får elevene sluttvurdering i 10. klasse, bortsett fra i valgfag hvor elevene kan få sluttvurdering alle år. Mer om vurdering i valgfag finner du på egen side om valgfag.

All annen vurdering i løpet av skoletiden er underveisvurdering som skal hjelpe elevene fremover i faget.

Vurdering på Årvoll

På Årvoll får elevene vurdering fortløpende i timene, på skriftlige prøver, etter fagsamtaler, i elevsamtaler, i uformelle samtaler med lærerne i og utenfor undervisning, i utviklingssamtaler med foresatte, skriftlig vurdering ved avslutning av terminer på barnetrinnet og terminkarakterer ved avslutning av terminer på ungdomstrinnet.

Hvis elever eller foresatte har spørsmål knyttet til konkrete vurderinger i fag er det mest hensiktsmessig å kontakte faglærer direkte. Generelle spørsmål om vurdering kan rettes til skolens ledelse.

På sluttvurderinger har elever og foresatte klageadgang. Mer om dette kan du lese på egen side om klage på karakterer.

Om sluttvurdering

  • Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket.
  • Standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen eleven har i faget.
  • Vurderingen skal være målrelatert og basert på et bredt vurderingsgrunnlag
  • Det er elevens kompetanse i faget som skal vurderes
  • Vurderingen skal gi uttrykk for i hvilken grad målene for opplæringen er nådd.
Vurdering for læring