Hovedseksjon

Nasjonale prøver 2022/23

Leser på ipad

I løpet av uke 37, 38 og 39 vil vi gjennomføre nasjonale prøver for 5., 8. og 9.trinn. Elevene på 5. trinn og 8.trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk, regning og lesing. Elevene på 9.trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning.

Datoer for gjennomføring kommer på elevenes ukeplan.

 

Hvorfor nasjonale prøver?
Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og i faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Hvem skal gjennomføre hvilke prøver?
Elever på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i regning og lesing. Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Rektor fatter enkeltvedtak dersom en elev skal fritas. Vurderingen skal gjøres i samråd med elevens foresatte og lærer. Lærerne kontakter foresatte ved behov.

Elever med dysleksi eller andre betydelige og vedvarende lesevansker skal få tilbud om å bruke lesestøtte ved gjennomføring av nasjonale prøver i engelsk og lesing. Det er rektor som skal vurdere om vilkårene er oppfylt. Disse elevene kan bruke hjelpemidler som de vanligvis bruker i klasserommet. Det er skolen som skal tilrettelegge for dette.

Nasjonale prøver i regning måler elevens regneferdigheter. Prøven kan derfor tilrettelegges for en elev ved at en leser opp teksten for eleven under gjennomføring.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?
Prøvene er elektroniske og gjennomføres på elevenes PC. Prøvene består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer. Prøvene er satt sammen av lette, middels og vanskelige oppgaver for å gi informasjon om elevenes ferdigheter på alle nivåer.

Bruk av resultatene
Elev og foresatte skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene når resultatene er klare. Resultatene skal gi et grunnlag for å vurdere hva eleven bør arbeide mer med. Når resultatene er klare, vil lærerne analysere dem sammen med skolens ledelse. Resultatene skal sees i sammenheng med annen informasjon om elevene, og de skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering. Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skole, som lærere og skoleledelse trenger for å utvikle skolen videre.

Praktisk
Prøvene blir gjennomført hver høst, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. eller 9. trinn. Det gis 90 minutter til prøven i lesing og regning, mens det gis 60 minutter til prøven i engelsk. Det er en krevende arbeidsøkt, så husk god frokost. Under gjennomføringen legger lærerne til rette for en trygg og god arbeidsøkt i klassene, og gir elevene en god pause etter prøven.
På Årvoll fokuserer vi på at dette er prøver som skal hjelpe lærerne når de planlegger undervisningen. Vi blir bedre kjent med hva elevene kan, og hva de må øve på. Lærerne lager gode rammer rundt prøvene, og oppmuntrer elevene underveis.